امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

آرشیو روزانه : تیر ۱۳, ۱۴۰۰

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش (بخش ششم :مدیریت تحول دلخواه)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش (بخش ششم :مدیریت تحول دلخواه)

دولت سیزدهم وچالش های آموزش وپرورش بخش ششم :مدیریت تحول دلخواه ابوالقاسم جامه بزرگ کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی از اساسی ترین ارکان نقش آفرین هر مجموعه و هر سازمان، مدیریت آن مجموعه و سازمان است. به تناسب نوع سازمان تعاریف متعددی از مدیریت شده است. ساده ترین آن انجام کار توسط دیگران است و […]