امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

تربیت عرفانی بر اساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش ها)

تربیت عرفانی بر اساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش ها)

تربیت عرفانی بر اساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش ها) نویسندگان: سعید بهشتی مسلم ناظر حسین آبادی منبع: حکمت سینوی (مشکوه النور) سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴۸   ابن­ سینا در نمط های هشتم و نهم اشارات و تنبیهات در مورد تربیت عرفانی مسائلی را مطرح و مختصات و مؤلفه هایی را بیان کرده […]