امام صادق عليه السلام
بي گمان براي صاحب الامر غيبتي است،پس دردوران غيبت وي هربنده اي بايد تقوا پيشه سازد وبه دين خودچنگ در زند.

«مدرسه» کَلاونگاه آموزش و پرورش

«مدرسه» کَلاونگاه آموزش و پرورش

«مدرسه» کَلاونگاه آموزش و پرورش حجم سنگین انتظارات از کارکرد مدرسه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ از یک سو و تحقق ۲۳ هدف عملیاتی و ۱۳۲ راهکار سند تحول در قالب۶ زیرنظام از سویی دیگر، تکالیف شاق و توانفرسایی را بر عهده مدرسه نهاده است. حیدر تورانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، یادداشتی […]